Vedtægter

Vedtægter for Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening

Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Foreningens hjemsted er Faaborg-Midtfyns Kommune.

Foreningens formål er ved idræt og anden kulturel aktivitet at styrke det frivillige foreningsarbejde og fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

Idrætsforeningens mål er at:
 • Sikre dialog mellem afdelingerne
 • Opnå fælles identitet
 • Nedsætte ad-hoc-udvalg til varetagelse af specifikke opgaver/aktiviteter og beslutte kommissorier
 • Koordinere diverse arrangementer
 • Opnå fælles sponsorpolitik på sigt

Foreningen er tilsluttet Danske Gymnastik og Idrætsforeninger og specialforbund under Dansk Idrætsforbund, og er således underkastet disse organisationers vedtægter for samarbejde.

Stk. 1
Som afdeling kan optages alle, der kan vedkende sig foreningens formålsparagraf og vedtægter. Der kan til foreningen IF. Generalforsamlings-beslutning kun optages en afdeling af hver aktivitet. Afdelingerne er pligtige til at hedde Nr. Lyndelse/Søby med tilføjelse af aktivitet.

Stk. 2
Medlemskab af foreningen opnås ved medlemskab af én af afdelingerne.

Stk. 3
Foreningens bestyrelse kan beslutte, at afdelingerne skal betale et gebyr til foreningen for benyttelse af dens faciliteter. Størrelsen af gebyret fastsættes i påkommende tilfælde inden udgangen af februar måned for den kommende sæson. Det beregnes efter det antal aktive medlemmer, som den enkelte afdelinger har – omregnet til fuldtidskontingent i den netop afsluttede sæson, og forfalder til betaling 1. juni.

Stk. 4
Foreningen kan yde tilskud eller lån til afdelingerne efter ansøgning, og Bestyrelsen fastsætter betingelserne for den eventuelle ydelse. Vedtægter Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Stk. 1
Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af:

 • A: Forretningsudvalg: Formand, Næstformand, Kasserer & Sekretær
 • B: Formænd/kvinde eller andet bestyrelsesmedlem fra de i § 7, stk. 1 nævnte afdelingers bestyrelse

Stk. 2
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtige på møderne.

Stk. 3
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 1
Foreningen skal efter godkendelse på den fælles generalforsamling medvirke til at oprette selvstændige afdelinger. Valgene i disse afdelinger sker i henhold til § 14.
Foreningen består pr. dags dato af følgende afdelinger:

 • Atletik
 • Badminton
 • Fodbold
 • Gymnastik
 • Håndbold
 • Volleyball

Ovennævnte afdelinger er repræsenteret i bestyrelsen.

Stk. 2
Generalforsamlingen / bestyrelsen kan nedsætte en række fest- og arrangementsudvalg. Derudover kan nedsættes en række faste udvalg til varetagelse af foreningens fællesfunktioner, såsom drift af klublokale, klubblad, sponsorvirksomhed m.m. Eventuelle udvalg etableres i foreningens regi. Hvert af sådanne udvalg har en kontaktperson i bestyrelsen.

Stk. 1
Højeste myndighed for foreningen er generalforsamlingen, der afholdes i marts/april måned. Det tilstræbes, at generalforsamlingen for foreningen afholdes før afdelingernes generalforsamlinger. Der indkaldes gennem publicering via sociale mediers lokalegrupper, via opslag lokalt og via e-mail til afdelingernes formænd senest 3 uger før, med angivelse af dagsorden.

Stk. 2
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før. Senest 8 dage før generalforsamlingen sendes indkomne forslag ud til afdelingernes formænd.

Stk. 3
Stemmeret har de fremmødte stemmeberettigede medlemmer fra afdelingerne, der er fyldt 15 år. For børn/unge under 15 år har én forældre/værge stemmeret, dersom denne ikke i Vedtægter Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening forvejen er stemmeberettiget. Stemmeberettigede er også bestyrelsesmedlemmer i afdelingerne /foreningen.

Stk. 4
Valgbar til bestyrelsen er alle, der er fyldt 18 år, og som vedkender sig disse vedtægter.

Stk. 5
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal.

Stk. 6
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed skal der foretages omvalg, bringer det ingen ændring, må der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Dog kræves til ændringer af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.

Stk. 7
Hvis blot et medlem forlanger det, skal der ske skriftlig afstemning ved såvel personvalg samt andre valg.

Stk. 8
Der skrives referat over vedtagne beslutninger.

På den ordinære generalforsamling i foreningen behandles følgende:
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Orientering fra afdelingsformændene
 4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 5. Orientering om budget og planer for det kommende år
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 6:
  • a) Bestyrelse: 2 bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år på lige år 2 bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år på ulige år
  • b) Der vælges 1-2 suppleanter til bestyrelsen
  • c) Der vælges 2 revisorer
  • d) Der vælges 1 revisorsuppleant. Valgperioden for suppleanter er 1 år. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med følgende funktioner: Formand, næstformand, kasserer og sekretær.
 8. Eventuelt

Stk. 1
Som medlemmer i de enkelte afdelinger kan optages alle, når de vedkender sig nærværende vedtægter.

Stk. 2
Som medlemsbidrag til den enkelte afdeling indbetales der årligt et beløb pr. medlem (kontingent). Beløbets størrelse fastsættes af de respektive afdelinger under hensyntagen til afdelingens økonomi og forestående udgifter.

Stk. 3
Medlemmer er forpligtet til at betale kontingent indtil udmeldelse foreligger.

Stk. 4
Såfremt et medlem skylder i kontingent ved en sæsons begyndelse og ikke betaler dette efter to rykkere, slettes vedkommende af foreningen og kan kun genoptages ved at betale restancen samt nyt medlemsbidrag.

Stk. 5
Det er medlemmets pligt at rette sig efter de anvisninger, afdelingens bestyrelse eller trænere giver med hensyn til orden eller tilrettelagt træning.

Stk. 6
Bestyrelsen i den enkelte afdeling kan nægte optagelse i afdelingen, ligesom den kan udelukke et medlem, hvis den finder begrundet anledning hertil.

For hver af de aktiviteter, der er godkendt som selvstændigt aktivitetsområde, skal der være en afdelingsbestyrelse bestående af:
 • a) Afdelingsformand
 • b) Afdelingskasserer
 • c) Afdelingssekretær
 • d) Et lige antal afdelingsbestyrelsesmedlemmer, som er nødvendige for den enkelte aktivitet.
Afdelingsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Afdelingerne nedsætter de for driften nødvendige udvalg.

Afdelingerne råder selvstændigt over egne pengemidler og fører selvstændigt regnskab. Den enkelte afdeling hæfter alene med sin formue for afdelingens forpligtelser.

Afdelingerne deltager i tværgående aktiviteter i foreningen. Hvis disse medfører et økonomisk udbytte, kan afdelingerne tildeles del af dette i forhold til det antal timer, som den pågældende afdelings medhjælpere har medvirket. En eventuel uddeling af udbytte sker under hensyntagen til foreningens økonomi og efter bestemmelse af bestyrelsen. I påkommende tilfælde afregnes afdelingerne, når endeligt regnskab foreligger for den enkelte aktivitet.

Stk. 1
Højeste myndighed i afdelingerne vedrørende interne anliggender, er generalforsamlingen.

Stk. 2
Valg til afdelingernes bestyrelse foregår på en afdelingsgeneralforsamling. Denne afholdes i marts/april måned og indkaldes gennem publicering via sociale mediers lokalegrupper, via opslag lokalt og via e-mail til afdelingernes formænd senest 3 uger før, med angivelse af dagsorden.

Stk. 3
Dagsordenforslag til afdelingsgeneralforsamlingen skal være afdelingens formand skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Afdelingsgeneralforsamlingen afvikles i henhold til § 8 stk. 3-8.
På den ordinære generalforsamling i afdelingerne behandles følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Afdelingsformandens beretning
 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg (i henhold til § 11) af
  • a) Bestyrelse: Der vælges et antal afdelingsbestyrelsesmedlemmer, som er nødvendige for den enkelte aktivitet. Det tilstræbes, at der vælges et lige antal medlemmer i lige år og et ulige antal (mindst 1) i ulige år.
  • b) 1-2 suppleanter
  • c) 2 revisorer
  • d) 1 revisorsuppleant

  Valgperioden er 2 år, dog 1 år for suppleanter

 7. Eventuelt

Stk. 4
Den valgte afdelingsbestyrelse konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen, og udpeger en repræsentant til hovedbestyrelsen. Afdelingens formand meddeler skriftligt foreningens formand om afdelingsbestyrelsens sammensætning samt repræsentant til foreningens bestyrelse.

Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling i såvel foreningen som afdelingerne afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 1/3 af foreningens/afdelingernes stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom, med dagsordenforslag.

Stk. 2
Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes senest 6 uger efter at kravet herom er modtaget, og de indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

Stk. 1
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden. Foreningens midler kan omsættes ved foreningens kasserer. Optagelse af lån underskrives af den samlede bestyrelse. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af enten den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling i foreningen.

Stk. 2
Afdelingerne tegnes ved underskrift af afdelingsformanden. Afdelingernes midler kan omsættes ved afdelingskassereren. Optagelse af lån underskrives af den samlede afdelingsbestyrelse. Køb, salg eller pantsætning af afdelingens faste ejendom godkendes af enten den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling i afdelingen.

Foreningens- og afdelingernes regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Regnskaberne skal indleveres til revision senest 3 uger før generalforsamlingerne i afdelingerne/foreningen. Afdelingernes/foreningens medlemmer har adgang til de reviderede regnskaber senest 8 dage før generalforsamlingerne.

Foreningens formand, kasserer samt sekretær inviteres til at overvære afdelingsgeneralforsamlingerne dog uden at have stemmeret, men med taleret.

Vedtagelse af beslutninger i foreningens bestyrelse og afdelingsbestyrelserne kræver, at over halvdelen af de fremmødte stemmer herfor, og at der skrives referat over beslutningerne i de respektive bestyrelser. Afdelingerne er herefter forpligtiget over for beslutningerne. Overtrædes beslutningerne, kan dette medføre eksklusion (ad § 21 stk. 3).

Stk. 1
Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de forpligtelser foreningen har. Foreningen hæfter alene med sin formue for sine forpligtelser.

Stk. 2
Medlemmer har ikke økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen.

Stk. 3
Medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Stk. 1
En afdeling kan udtræde af Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening endeligt, når 2/3 af fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor i 2 på hinanden følgende afdelingsgeneralforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum. Udtrædelse kan først finde sted ved den førstkommende ordinære foreningsgeneralforsamling med forelæggelse af de på daværende tidspunkt opgjorte aktiver og passiver. Sker udtrædelsen af Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening som følge af sammenlægning med anden lignende forening i Faaborg-Midtfyn Kommune, beholder afdelingen sin formue og sine aktiver.

Stk. 2
Ophører en afdelings aktiviteter, overføres dens formue og aktiver til foreningen.

Stk. 3
En afdeling kan ekskluderes af foreningen ved grov tilsidesættelse af de gældende vedtægter. Beslutningen herom træffes på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling ud fra § 8, stk. 6.

Stk. 1
Foreningen kan opløses eller sammenlægges med en anden forening, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor i 2 på hinanden følgende generalforsamlinger – med mindst 1 måneds mellemrum.

Stk. 2
Ophører foreningen med at eksistere, eller udmelder foreningen sig af amtsforeningen, skal den til denne aflevere samtlige herfra modtagne ejendele.

Stk. 3
Udover det i stk. 2 nævnte, tilfalder den opløste forenings formue og aktiver idræts- og ungdomsarbejdet i Nr. Lyndelse/Søbys lokalområde. 

Vedtaget på generalforsamlingen, den 11. marts 2020.